תנאי שימוש באתר

מבוא

תנאים והגבלות תקניים אלה באתר שנכתבו בדף אינטרנט זה ינהלו את השימוש שלכם באתר שלנו, בולט בנט נגיש ב boletbanet.com.

תנאים אלה יחולו באופן מלא וישפיעו על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, הסכמת לקבל את כל התנאים וההגבלות הכתובים כאן. אינך רשאי להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים וההגבלות הרגילים באתר. תנאים והגבלות אלה נוצרו בעזרת תבנית התנאים והמחולל של מדיניות הפרטיות.

קטינים או אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש באתר זה.

זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, על פי תנאים אלה, BoletBaNet ו / או בעלי הרישיונות שלו הם הבעלים של כל הזכויות והקניין הרוחני הכלול באתר זה.

ניתנת לך רישיון מוגבל רק לצפייה בחומרים הכלולים באתר זה.

הגבלות

אתה מוגבל באופן ספציפי מכל הדברים הבאים:

פרסום כל חומר באתר בכל מדיה אחרת;
מכירה, רישיון משנה, ו / או מסחור אחר של כל חומר באתר;
ביצוע ו / או הצגת כל חומר באתר;
שימוש באתר זה בכל דרך שהיא או עלולה להזיק לאתר זה;
השימוש באתר זה בכל דרך שמשפיעת על גישת המשתמשים לאתר זה;
שימוש באתר זה בניגוד לחוקים ולתקנות החלים, או בכל דרך שהיא עלול לגרום נזק לאתר, או לאדם או גוף עסקי כלשהו;
לעסוק בכל כריית נתונים, קצירת נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר זה;
שימוש באתר זה כדי לעסוק בכל פרסום או שיווק.

אזורים מסוימים באתר זה מוגבלים מגישה על ידיך ו BoletBaNet עשויה להגביל עוד יותר את הגישה על ידך לאזורים באתר זה, בכל עת, לפי שיקול דעת מוחלט. כל זיהוי משתמש וסיסמא שיש לך באתר זה הם חסויים ועליך לשמור גם על סודיות.

התוכן שלך

בתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של אתר זה, "התוכן שלך" פירושו כל אודיו, טקסט וידאו, תמונות או חומר אחר שתבחר להציג באתר זה. על ידי הצגת התוכן שלך, אתה מעניק ל- BoletBaNet רישיון משנה שאינו ניתן לביטול, בלתי ניתן להחלפה, לשימוש עולמי, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותו בכל מדיה ובכל מדיה.

התוכן שלך חייב להיות משלך ואסור לפלוש לזכויות של צד שלישי. BoletBaNet שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן מתוכן מאתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

פרטיותך

אנא קרא את מדיניות הפרטיות.

אין אחריות

אתר זה מסופק "כמות שהוא", עם כל הליקויים, ו- BoletBaNet לא מביע כל מצג או אחריות, מכל סוג שהוא הקשור לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. כמו כן, שום דבר המופיע באתר זה לא יתפרש כמייעץ לך.

הגבלת האחריות

בשום מקרה לא תישא באחריות BoletBaNet, ואף אחד ממנהליה, הדירקטורים והעובדים שלה, לכל דבר הנובע או צורה כלשהי הקשורה לשימושך באתר זה, בין אם מדובר בחבות שכזו. BoletBaNet, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה, לא ישא באחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או בדרך כלשהי הקשורה לשימושך באתר זה.

שיפוי

אתה משפה בזאת את מלוא המידה של BoletBaNet ומנגד כל ו / או כל התחייבויות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות הנובעות בכל דרך הקשורה להפרתך מהוראות תנאים אלה.

ניתוק

אם נמצא כי תנאי כלשהו מתנאים אלה אינו תקף על פי כל דין החל, הוראות אלה יימחקו מבלי שהדבר ישפיע על יתר הוראותיה.

וריאציה של תנאים

BoletBaNet מורשה לשנות את התנאים הללו בכל עת שתמצא לנכון, ועל ידי שימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע.

הקצאה

ה- BoletBaNet רשאי להקצות, להעביר ולקחת קבלן משנה של זכויותיו ו / או התחייבויותיו בתנאים אלה ללא כל הודעה. עם זאת, אינך רשאי להקצות, להעביר, או לקבל קבלן משנה של כל אחת מהזכויות שלך ו / או התחייבויותיך בתנאים אלה.

ההסכם כולו

תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בין BoletBaNet וביניכם ביחס לשימושכם באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים וההבנות הקודמים.

דיני משפט ותחום שיפוט

תנאים אלה ינוהלו על ידי וייפרשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ואתה פונה לסמכות השיפוט הלא בלעדית של המדינה ובתי המשפט הפדרליים הנמצאים בעיר לצורך יישוב סכסוכים.